Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

PROGRAMI

2018. godina

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program o izmjeni programa o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije za 2018. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2018. godini

Program o izmjeni Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

Program o izmjeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2018. godini

Program o izmjeni Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini

Program i izmjeni programa utroška sredstva od zakupa PZ 2018

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program o izmjeni Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2018. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2018. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2018. godini

Program javnih potreba u sportu u 2018. godini

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program - sredstva za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 2018.

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2018. godini

Program o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2018.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa 2018.

Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2018.

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini

 

2017. godina

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Hlebine u 2017. godini

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2017. godini

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2017. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine u 2017. godini

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2017. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2017. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u 2017. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017.godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2017. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2017. godini

Izvješće o utrošku sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2017. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini na području Općine Hlebine

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2017. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Hlebine u 2017. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine u 2017. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2017. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2017. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u 2017. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini na području Općine Hlebine

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2017. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2017. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017. godini na području Općine Hlebine

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2017. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2017. godini

Program o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Hlebine u 2017. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godini

Program o izmjenama Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017. godini na području Općine Hlebine

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2017. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2017. godini

Program javnih potreba u sportu u 2017. godini

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2017. godini

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2017. godini

Program o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2017.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

 

2016. godina

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2016.

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu u 2016.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2016.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2016.

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava od legalizacije u 2016.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016.

Izvješće o izvršenju Prorgrama održavanja komunalne infrastrukture u 2016.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
i koncesije za ribnjake u 2016.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016.

Plan o izmjeni plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Program o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2016. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2016. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2016. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije za 2016. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2016. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2016. godini

Program javnih potreba u sportu u 2016. godini

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2016. godini

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2016. godini

Program o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2016.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

 

2015. godina

IZVJEŠĆE o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2015. godini

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godine

IZVJEŠĆE Općinske načelnice srpanj - prosinac 2015.godine

Provedbeni plan obvezatne preventivne deratizacije i dezinfekcije na području Općine Hlebine za 2016. godinu

ZAKLJUČAK - o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine za razdoblje od 2009. do 2015. godine za 2015. godinu

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Hlebine u 2015. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2015. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2015. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2015. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2015. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine u 2015. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2015. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u 2015. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nazakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2015. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine u 2015. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Hlebine u 2015. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Hlebine u 2015. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Hlebine u 2015. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Općine Hlebine u 2015. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastukture na području Općine Hlebine u 2015. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Hlebine u 2015. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u 2015. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine u 2015. godini

Izmjena plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2015. godini

Izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Izmjena programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2015. godini

Izmjena programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2015. godini

Izmjena programa javnih potreba u sportu u 2015. godini

Izmjena programa o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije

Izmjena programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Izmjena programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2015. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2015. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2015. godini

Program javnih potreba u sportu u 2015. godini

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2015. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2015. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava od legalizacije

Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2015. godini

 

2014. godina

Plan javnih potreba u socijalonoj skrbi u 2014. godini

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2014. godini 

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u 2014. godini

Program javnih potreba u sportu u 2014. godini

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2014. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2014. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini

Izmjena Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2014. godini

Izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u 2014. godini

Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2014. godini

Izmjena Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2014. godini

Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2014. godini

IZVJEŠĆE Programa - plan gospodarenja otpadom u 2014. godini

IZVJEŠĆE Programa - održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

ZAKLJUČAK Programa - plan gospodarenja otpadom u 2014. godini

ZAKLJUČAK Programa - održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

ZAKLJUČAK Programa - gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

 

2013. godina

Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2013. godini

Izmjena Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini

Izmjena Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini - II

Izmjena Programa gradnje objekara i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini - I

Izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini - II

Izmjena programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini - I I

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2013. godini - I

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2013. godini - II

IZVJEŠĆE Programa - komunalna 2013.

IZVJEŠĆE Programa - osnovno školstvo 2013.

IZVJEŠĆE Program - kultura 2013.

IZVJEŠĆE Program - protupožarna i civilna zaštita

IZVJEŠĆE Program - sport 2013.

IZVJEŠĆE Program - šumski doprinos 2013.

IZVJEŠĆE Programa - komunalna infr. gradnja 2013.

IZVJEŠĆE Programa - predškolski 2013.

IZVJEŠĆE Programa - socijala 2013.

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2013. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2013. godini

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u 2013. godini

Program javnih potreba u sportu u 2013. godini 

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2013. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2013. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

ZAKLJUČAK Plan - socijala 2013.

ZAKLJUČAK Program - kultura 2013.

ZAKLJUČAK Program - osnovno školstvo 2013.

ZAKLJUČAK Program - predškolski odgoj 2013.

ZAKLJUČAK Program - protupožarna i civilna zaštita 2013.

ZAKLJUČAK Program - šumski doprinos 2013.

ZAKLJUČAK Program - sport 2013.

ZAKLJUČAK Programa - komunalna infr- gradnja 2013.

ZAKLJUČAK Programa - komunalna 2013.

 

 

Designed by: Logo Georg