Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Akti Općinske načelnice

PROCEDURA zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2023. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Hlebine za 2023. godinu

Pravilnik o kriterijima i načelima učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima i povezanom infrastrukturom na području Općine Hlebine

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave – mješovita nabava za rekonstrukciju javne rasvjete Općine Hlebine – II. faza

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Hlebine za 2022. godinu

Pravilnik o kriterijima i načelima učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima i povezanom infrastrukturom na području Općine Hlebine

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Hlebine 2021.

Plan Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Hlebine za 2021. godinu

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova rekonstrukcije Galerije naivne umjetnosti i Društvenog doma u Hlebinama - Faza II

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova rekonstrukcije Galerije naivne umjetnosti i Društvenog doma u Hlebinama - Faza I

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasnštvu Općine Hlebine

Procedura izdavanja, obračuna, isplate i evidencije naloga za službeno putovanje

Pravilnik o blagajničkom poslovanju Općine Hlebine

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Hlebine

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja financiranja projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Hlebine u 2018. godini

PLAN PRIJMA u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Hlebine u 2018. godini

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika

Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola

Pravilnik o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika

Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima službenika i namještenika

Pravilnik o unutarnjem redu

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Procedura stvaranja obveza

Procedura obračuna i naplate potraživanja

Designed by: Logo Georg