Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Akti

AKTI

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine za 2024. godinu

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Hlebine

Odluka o porezima Općine Hlebine

Odluka o utvrđivanju cijena usluga na groblju na području Općine Hlebine

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Hlebine

Odluka o KORIŠTENJU PROSTORIJA I DRUŠTVENIH DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Hlebine

Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Hlebine

Odluka o naknadama troškova predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Hlebine

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Hlebine

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine

Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Hlebine

Odluka o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Hlebine

Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljipta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Hlebine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Hlebine 2023

Odluka o donošenju Procjene rizika od požara i tehnološke eksplozije Općine Hlebine i Plana zaštite od požara Općine Hlebine

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog za sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Hlebine

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Hlebine

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Hlebine

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Hlebine

Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine Hlebine za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Hlebine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Hlebine

IZJAVE članova Općinskog vijeća o vlasništvu poslovnih udjela u poslovnim subjektima - sprječavanje sukoba interesa

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Hlebine

Zaključak - mrtvozornik 2022

Odluka o naknadama troškova predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Hlebine - 2022. godina

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Hlebine

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine za 2022. godinu

Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Hlebine

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za ulazak Općine Hlebine u sastav malog urbanog područja Koprivnica

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hlebine

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine za razdoblje  od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Hlebine do 31. prosinca 2021. godine

Zaključak o davanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Hlebine

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Hlebine

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Hlebine

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Hlebine

Odluka o izmjenama Odluke o naknadama troškova predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Hlebine

Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika za učenike polaznike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Hlebine u školskoj godini 2021./2022.

Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike polaznike osnove škole s prebivalištem na području Općine Hlebine u školskoj godini 2021./2022.

Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hlebine 2021

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Hlebine 2021

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Hlebine 2021

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Hlebine 2021

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Hlebine 2021

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Hlebine za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hlebine za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskog vijeću Općine Hlebine od 1.1. do 31. 12. 2020.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Hlebine

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obaljati na temelju koncesija na području Općine Hlebine

Odluka o komunalnom redu na području Općine Hlebine

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja MKO i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o komunalnim djelatnostima na temelju pisanog ugovora

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Hlebine

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Hlebine

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Hlebine

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u OV OP HL od 1.1. do 31. 12. 2019

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Hlebine 2018

Odluka o sufinanciranju boravka djece u Vrapčić dječjem vrtiću Đelekovec podružnica Leptirić

Odluka o osnivanju trgovačkog druištva Drava-Kom d.o.o

Odluka o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Hlebine

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete

Obrazac - zahtjev novčana pomoć roditeljima/skrbnicima za novorođeno dijete

Odluka o visini novčane naknade za čuvanje mjesta u dječjem vrtiću "Leptirić" Hlebine u mjesecu kolovozu

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu na području Općine Hlebine

Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima uklanjanja odbačenog otpada u 2017. godini na području Općine Hlebine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine u 2017. godini

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Hlebine za 2018. godinu

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanjamiješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadana području Općine Hlebine

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije za Općinu Hlebine

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Hlebine za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Hlebine

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Hlebine

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Hlebine

Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Hlebine 2017.

Odluka o određivanju poslova prijevozu pokojnika koji se financira iz Proračuna Općine Hlebine

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u OV OP HL od konstituiranja do 31. 12. 2017

Odluka o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Hlebine

Odluka o uvjetima i mjerilima te postupku davanja u najam stanova na području Općine Hlebine

Odbor za financije i proračun 2017.

Odbor za statut i poslovnik 2017.

Odluka o naknadama troškova predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Hlebine

Odluka o općinskim porezima

Odluka o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza na potrošnju Općine Hlebine

Rješenje - Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 2017.

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Hlebine

Rješenje o izboru predsjednika i članova mandatne komisije

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Hlebine

 

 

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Hlebine

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jednistvenom upravnom odjelu Općine Hlebine 2016.

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine

Odluka o obveznoj i preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Općine Hlebine

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Hlebine za 2016. godinu

Odluka o raspoređivanju redovnih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općini Hlebine u 2016. godini

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Hlebine

Odluka o općinskim porezima Općine Hlebine

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 2015.

Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Hlebine

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije 2015.

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje 2015.

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Hlebine 2014.

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti djelatnosti dodjelom koncesije

Odluka o raspoređvanju sredstava za rad političkih stranaka u 2014.

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 2013. nakon konstituiranja

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2013. do izbora

Odluka o sufinanciranju prehrane učenika

Socijalno vijeće Općine Hlebine 2013.

Odbor za financije i proračun 2013.

Odbor za statut i poslovnik 2013.

Odluka o agrotehničkim mjerama

Odluka o držanju kućnih ljubimaca

Odluka o financiranju političkih stranaka u 2013. godini do izbora

Odluka o financiranju političkih stranaka

Odluka o izmjenama Olduke o komunalnom doprinosu 2013.

Odluka o javnim priznanjima Općine Hlebine

Odluka o komunalnoj nakanadi na području Općine Hlebine 2010.

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o korištenju društvenih domova

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine HlebineJedinstvenog upravnog odjela Općine Hlebine

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine

Odluka o izmjenama odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Hlebine

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Hlebine

Odluka o izmjeni odluke o naknadi za rad Općinskog Načelnika

Odluka o izmjeni odluke o plaći Općinskog Načelnika

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna PPUOH

Odluka o grbu i zastavi Općine Hlebine

 

 

 

 

 

 

Designed by: Logo Georg